Biogas er en vedvarende og fossilfri energikilde! Biogas dannes, når flydende biomasse (primært flydende husdyrgødning) nedbrydes af mikroorganismer i et ildfattigt miljø. Den rå biogas består af 54 % metan, 43 % kuldioxid og 3 % andre sporstoffer. Biogassen ledes igennem et opgraderingsanlæg og kan derefter tilsluttes det landsdækkende naturgasnet. Den afgassede gylle returneres til jordbrugerne.

Biogasanlægget ved Bevtoft udgør et vigtigt bidrag til opfyldelsen af de politiske målsætninger om at behandle halvdelen af dansk husdyrgødning i biogasanlæg og bidrager ligeledes til, at 10 % af transportsektorens energi kommer fra vedvarende energi i 2020, når biogassen især anvendes i den tungere transport.

Anlægget ved Hjartbro er et højteknologisk anlæg, der kan modtage op til 600.000 tons biomasse årligt. Heraf vil ca. 450.000 tons bestå af gylle og resten vil være halm og andre organiske råvarer. Anlægget modtager ikke døde dyr.

Fordele ved biogasanlægget i Bevtoft:

  • Vil producere 21 mio. m3 metan (opgraderet biogas), hvilket svarer til energi til 15.000 husstande, 571 bybusser eller 10.000 personbiler
  • Vil resultere i en CO2 reduktion på 51.000 tons
  • Vil reducere lugt og nitratudvaskning ved udbringning af gylle
  • Vil skabe ca. 10 nye jobs på anlægget samt 20-30 afledte jobs i lokalområdet.

3D-med-beskrivelseBiogasanlægget er placeret på et 16 ha stort område beliggende ca. 2 km nord for Bevtoft. Placeringen er valgt i et samarbejde med Haderslev Kommune. Der er i forbindelse med udpegningen lagt stor vægt på, at anlægget er indpasses i det omgivende landskab, at der er en passende afstand til naboer samt at der er gode tilkørselsforhold.

Anlægget består af bl.a. modtagehal, udrådnings- og reaktortanke, lagre samt administrationsbygning. Tankene er mellem 10-28 meter høje. Tankene er opført i jordfarver, så de er indpasset i landskabet bedst muligt.
En stor plansilo på omkring fire hektar er etableret til lagring af de energiafgrøder, der indgår i gasproduktionen. Plansiloen er afskærmet af græsklædte jordvolde og beplantninger.
Der vil dagligt være kørsel med lastbiler og traktorer til og fra biogasanlægget. Særligt i efteråret vil der være en del transport af energiafgrøder. Dette vil dog kun være i afgrænsede perioder.

Hent fakta ark om Sønderjysk Biogas her…. 

 

Her skal biogasanlægget placeres.

 

Her er biogasanlægget placeret.

Få svar på flere spørgsmål om biogasanlægget her.