Ofte stillede spørgsmål

Mange spørgsmål melder sig, når vi snakker om biogas.
Derfor har vi forsøgt at samle en række af de spørgsmål, vi hyppigst bliver mødt med.

Hvor stort bliver anlægget?

Anlægget kommer til at bestå af et antal tanke, der vil være mellem 10-28 meter høje. De udføres i jordfarver. Dertil en stor plansilo til energiafgrøder (omkring 4 hektar.) Det anlægges, så det skæmmer landskabet mindst muligt.
Se mere om anlægget her.

Bliver det ikke grimt med sådan et anlæg?

Anlægget er så stort, at det vil påvirke omgivelserne visuelt. Det vil fylde flere hektar og enkelte steder være op til 28 meter. Det har derfor været afgørende i valget af placering, at denne del af kommunen er præget af skovbeplantning og hegn, som er med til at sløre biogasanlægget i landskabet.
Se mere om anlægget her.

Hvor meget gas skal der produceres?

Anlægget skal kunne håndtere 600.000 tons biomasse, gylle og energiafgrøder om året. Det omdannes til 20 mio m3 biogas. Det svarer til energi til 15.000 husstande eller 10.000 biler.

Påvirker det miljøet?

VVM-screeningen har vist, at biogasanlægget kan medføre en række miljøpåvirkninger. En VVM-redegørelse undersøger nærmere, hvordan anlægget vil påvirke miljøet.
Se mere om tidsplanen her.

Hvad skal der ske med gassen?

E.ON står for afsætningen af den producerede gas. Gassen bliver distribueret via naturgasnettet til slutbrugerne, der kan være et kraftvarmeværk eller andre, som kan anvende gassen.
Læs mere om parterne bag anlægget her.

Hvad sker der med gyllen bagefter?

Efter afgasning bliver den afgassede gylle kørt retur til landmændene, som anvender den til gødning på deres marker. Gylle der er behandlet i et biogasanlæg er en bedre gødning end almindelig gylle, da planterne bedre kan udnytte næringsstofferne.

Larmer sådan et anlæg?

Det vil give nogen støj, da der skal transporteres materiale til og fra anlægget 250 dage om året. Alt transport af gylle til og fra anlægget sker i lukkede tankvogne. Der vil være omkring 60 daglige transporter med gylle. I efteråret vil der i kampagneperioden være ca. 120 transporter med energiafgrøder.
Se mere om anlægget her.

Kommer det til at lugte?

Der vil kunne forekomme lugt fra anlægget, men alt gylle vil blive håndteret i lukkede beholdere, hvilket vil minimere lugten. Den afgassede gylle lugter mindre ved udbringning end almindelig gylle. Anlægget vil overholde gældende regler for lugt, og eventuelle lugtgener vil blive vurderet i VVM-redegørelsen.

Hvad med natur og vandløb?

Valsbæk ligger ca. 160 meter fra anlæggets placering, og Valsbæk har forbindelse til Gelså. Der udarbejdes procedurer for, hvordan åer og vandløb sikres ved uheld på anlægget eller i forbindelse med kørsel med gylle.
Har du flere spørgsmål, så svarer vi gerne. Kontakt os nu.