Leverandører til biogasanlægget

For at et biogasanlæg kan fungere, kræver det leverance af husdyrgødning og andre organiske biomasse. Sønderjysk Biogas A/S modtog den første mængde husdyrgødning (gylle) i april 2016. Alt husdyrgødning håndteres i lukkede vogne og lukkede beholdere, så lugtgener minimeres.

Det er gødningens tørstof, som omdannes til biogas. Som en hovedregel gælder det derfor, at jo højere tørstofprocent der er i gødningen, jo mere gas kan der udvindes.
Til biogasanlægget ønskes gylle med en høj tørstofprocent for at sikre et højt gasudbytte og lave transportomkostninger. Derfor gælder følgende regler for gylle, der skal afhentes til anlægget:

  • Gyllen skal afhentes direkte i fortanken
  • Gyllen skal være så frisk som muligt
  • Vandspild i stalden skal undgås
  • Der må ikke ledes regnvand til gyllen.

Gylle med et højt indhold af tørstof reducerer transportomkostninger og øger anlæggets kapacitet, men er i høj grad også i landmandens interesse, fordi der skal opbevares og udbringes en mindre gyllemængde.

Efter afgasningsprocessen returneres husdyrgødningen til landmændene i form af afgasset biomasse, som kan udnytte gødningen på markerne. Som leverandør af husdyrgødning, vil du få et bedre gødningsprodukt retur. Den afgassede biomasse vil være en blanding af den biomasse der er tilført anlægget. Den afgassede biomasse optages lettere af planterne og vurderes at være et bedre gødningsprodukt end almindelig gylle.

Leverandører tjener penge på biogas

Biogas er en miljøvenlig energi, og gassen giver landbruget en god mulighed for at tjene lidt ekstra.
Leverandørerne er medejere af Sønderjysk Biogas og får derigennem del i overskuddet fra produktionen af selskabet.

Den leverede gylle vil blive afregnet ud fra gaspotentiallet i gyllen. Det betyder, at der vil være en gevinst ved at sikre en høj tørstofprocent i den leverede gylle. Jo mindre vand der transporteres ind til anlægget desto bedre.

Dine forpligtigelser

Som leverandør til Sønderjysk Biogas binder du dig til at levere den tilmeldte mængde husdyrgødning til biogasanlægget og samtidig til at tage afgasset gylle retur i forhold til dit udspredningsareal.

Vil du være leverandør?

Der er i dag 70 medlemmer i leverandørforeningen, og dermed fuldtallig. Der optages kun medlemmer, såfremt der sker udmeldelse. Kontakt bestyrelsen, hvis du er interesseret i at høre mere om dine muligheder for at blive leverandør til Sønderjysk Biogas eller ønsker at komme på venteliste.

Se eller download vores Vedtægter for Sønderjysk Biogas her.