Biogasanlægget ved Bevtoft

Biogas er en vedvarende og fossilfri energikilde! Biogas dannes, når flydende biomasse (primært flydende husdyrgødning) nedbrydes af mikroorganismer i et ildfattigt miljø. Den rå biogas består af 54 % metan, 43 % kuldioxid og 3 % andre sporstoffer. Biogassen ledes igennem et opgraderingsanlæg og kan derefter tilsluttes det landsdækkende naturgasnet. Den afgassede gylle returneres til jordbrugerne.

Biogasanlægget ved Bevtoft udgør et vigtigt bidrag til opfyldelsen af de politiske målsætninger om at behandle halvdelen af dansk husdyrgødning i biogasanlæg og bidrager ligeledes til, at 10 % af transportsektorens energi kommer fra vedvarende energi i 2020, når biogassen især anvendes i den tungere transport.

Anlægget ved Hjartbro er et højteknologisk anlæg, der kan modtage op til 600.000 tons biomasse årligt. Heraf vil ca. 450.000 tons bestå af gylle og resten vil være  andre organiske råvarer. Anlægget modtager ikke døde dyr.

Om anlægget 

 • Håndterer ca. 600.000 tons biomasse
 • Kan håndterer op til 30 millioner kubikmeter metan (svarer til energi til 21.500 husstande eller 14.000 personbiler)
 • Anvender lokal gylle og anden organisk biomasse
 • Opgraderer gassen med Amino-teknik (sender opgraderet biogas på Energinet.dk’s gasnet)
 • Anvender kendt og velafprøvet teknik i form af 2-trins rådneteknik (totalt 60 000 m3)
 • Har udvidet fleksibilitet på forbehandlingen af råvarer
 • Arbejder med en procestemperatur på 42-52°C

Om miljø-, klima-, og samfundsfordelene 

 • Forbedrer forsyningssikkerheden med vedvarende energi
 • Producerer CO2 neutral energi
 • Resulterer i en CO2-reduktion på 51.000 tons.
 • Mindsker landbrugets miljøpåvirkning
 • Reducerer lugt, nitratudvaskning og lattergas ved udbringning af gylle
 • Forbedrer landmændenes høstudbytte
 • Videreudvikler naturpleje til også at producere energi
 • Skaber arbejdspladser: 10 permanente, 30-40 lokalafledte job

Biogasanlægget er placeret på et 16 ha stort område beliggende ca. 2 km nord for Bevtoft. Placeringen er valgt i et samarbejde med Haderslev Kommune. Der er i forbindelse med udpegningen lagt stor vægt på, at anlægget er indpasses i det omgivende landskab, at der er en passende afstand til naboer samt at der er gode tilkørselsforhold.

Anlægget består af bl.a. modtagehal, udrådnings- og reaktortanke, lagre samt administrationsbygning. Tankene er mellem 10-28 meter høje. Tankene er opført i jordfarver, så de er indpasset i landskabet bedst muligt.
En stor plansilo er etableret til lagring af fast biomasse, der indgår i gasproduktionen. Plansiloen er afskærmet af græsklædte jordvolde og beplantninger.

Her er biogasanlægget placeret.

Scroll to Top